VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (dále jen „VOP“) NUTRI a. s. , stanoví práva, povinnosti a zásady právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a vztahují se na nákup zboží a služeb v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.sk nebo prostřednictvím poradenských center NUTRI FOOD PLAN a internetových stránek www.nutrifood.sk. Jsou závazné pro všechny účastníky právního vztahu a vycházejí z obecně závazných právních předpisů…

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pro účely VOP a právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím mají následující definice a pojmy následující význam:

 • 1.1.Prodávajícím je společnost NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, společnost je zapsána u Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č.: 6710/B, elektronická adresa [email protected] a [email protected], a zajišťuje komunikaci a distribuci produktů NutriFood MRP a NutriFood Keto a služby výživového poradenství NUTRI FOOD PLAN. Prodávající je provozovatelem stránek www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk a www.nutrifood.company.
 • 1.2.Doručovací adresou je adresa Centrálního poradenského centra NUTRI FOOD PLAN, NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, které slouží jako sídlo všech poradenských center na Slovensku, v České republice a Maďarsku a zároveň slouží jako hlavní kontaktní centrum pro případ, že si klient z nabídky nevybere konkrétní poradenské centrum v jednotlivých regionech.
 • 1.3.Distribuce potravin NutriFood Keto je možná prostřednictvím internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk nebo v poradenských centrech NUTRI FOOD PLAN. Nutričně vyvážené produkty NutriFood MRP nelze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu, pouze v poradenských centrech NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.4.Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím učiněním objednávky.
 • 1.5Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a/nebo plnění smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, nejedná v rámci svého zaměstnání, povolání nebo podnikání, ani jako statutární orgán právnické osoby, její prokurista nebo zástupce (včetně zástupce fyzické osoby podnikatele). Prodávající nepovažuje za spotřebitele žádnou právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatele, a to ani v případě, že tato osoba zaměstnává méně než deset osob nebo její roční obrat nebo celková roční bilanční suma nepřesahuje 2.000.000,-EUR.
 • 1.6.Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a pro účely VOP také osoba, která jedná v souladu s výše uvedeným v rámci své podnikatelské činnosti, a pokud kupující v objednávce uvede své IČ, bere na vědomí, že se na něj vztahují pravidla stanovená ve VOP pro podnikatele.
 • 1.7.Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která se prostřednictvím oprávněné fyzické osoby zaregistrovala k odběru newsletteru na webových stránkách. www.nutrifood.company , www.nutrifood.sk nebo nahlášená aktivita v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.sk.
 • 1.8.Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 • 1.9. Webové stránky jsou www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company.
 • 1.10.Zbožím a službami se rozumí výrobky a služby nabízené prodávajícím v internetovém obchodě a prostřednictvím poradenských center NUTRI FOOD PLAN. Produkty NutriFood Keto lze zakoupit v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.sk. Osobní odběr je možný pouze na Centrální klinice NUTRI FOOD PLA, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava. Výrobky NutriFood MRP lze zakoupit výhradně a pouze u výživového poradce v poradenském centru NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.11.Objednávání zboží a služeb. Objednávání produktů NutriFood Keto je možné online prostřednictvím internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk. Jejich doručení je na Slovensku zajištěno prostřednictvím balíkové nebo kurýrní služby GLS.
  • a)Balíková kancelář – Cena za přepravu balíku do 5 kg je 4 €. Při objednávce nad 50 € je doprava zdarma. Zásilka dorazí na vámi zvolené místo doručení obvykle do 3 pracovních dnů. Vyzvedněte si ji, jakmile obdržíte informační SMS nebo e-mail.
  • b)GLS – Cena zásilky je 5 €. Při objednávce nad 50 € je doprava zdarma. Váš balíček obvykle dorazí do 3 pracovních dnů na vámi zvolenou adresu.
 • 1.12.Objednávkou se rozumí podání zájmu o potraviny NutriFood Keto prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.sk. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s VOP platnými v době odeslání objednávkového formuláře a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy, a potvrzuje, že se před odesláním objednávky s VOP řádně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. Potraviny NutriFood MRP si spotřebitel vybírá a nakupuje osobně v poradenském centru NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.13.Kupní cena je cena v EURO ve Slovenské republice a v CZK v České republice, HUF v Maďarsku za zboží – uvedená v aktuální nabídce, objednávce a potvrzení objednávky a vždy zahrnuje DPH.
 • 1.14.Původní cenou se rozumí cena, za kterou Prodávající nabízel produkt NutriFood MRP nebo NutriFood Keto nebo službu NUTRI FOOD PLAN bez zohlednění případných bonusů, marketingových akcí a dalších slevových akcí na internetových stránkách provozovaných Prodávajícím, nebo cena doporučená Distributorem, přičemž se vždy zobrazí ta cena, která lépe odráží cenovou úroveň produktu na trhu.

2. KUPNÍ SMLOUVA

 • 2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je podání žádosti o zboží NutriFood Keto prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.sk. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem kupujícímu a okamžikem obdržení závazného potvrzení objednávky e-mailem od prodávajícího po obdržení objednávky prodávajícím. V informačním e-mailu najde kupující také odkaz na aktuální verzi VOP a reklamační řád prodávajícího. Výslednou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Výjimka z tohoto postupu je uvedena v bodě IV. Objednávání.
 • 2.2. Je-li kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy zaslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s jeho návrhem. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby v přenosu dat. Smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce.
 • 2.3. Pokud je se zbožím poskytnut jakýkoli dárek a kupující jej nevyužije, je povinen předem kontaktovat prodávajícího a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V tomto případě bude kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, je kupující povinen odstoupit od smlouvy v souladu s čl. VII (Odstoupení od smlouvy) návrat.
 • 2.4. Uzavřená smlouva bude prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a nebude přístupná třetím nezúčastněným osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je proces jasně popsán. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a jsou tak k dispozici pro archivaci a reprodukci kupujícím.
 • 2.5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet apod.) pro zadání objednávky jsou v obvyklé výši, která závisí na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.
 • 2.6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt k ní vlastnické právo, a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 • 2.7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k nemovitosti, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.
 • 2.8. Prodávající předá Kupujícímu Předmět a doklady vztahující se k Předmětu a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu v souladu se Smlouvou.
 • 2.9. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, pokud umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas to kupujícímu oznámí.
 • 2.10. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá prodávající věc kupujícímu-podnikateli tak, že ji předá prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá věc kupujícímu-spotřebiteli až poté, co dopravce věc kupujícímu-spotřebiteli odevzdá.
 • 2.11. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v dohodnutém množství, kvalitě a provedení.
 • 2.12. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí, není-li zvyklostí, pak způsobem nezbytným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem prodávající zajistí přepravu zboží.

3. INFORMACE O ZBOŽÍ, CENĚ A DOPRAVĚ

 • 3.1. Kupní cena je cena zboží uvedená v aktuální nabídce na webových stránkách, v objednávce a v potvrzení objednávky a nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
 • 3.2. Prodávající si vyhrazuje právo opravit cenu zboží před odesláním, pokud zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V takovém případě musí být kupující informován a musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude prodávajícím zrušena.
 • 3.3. Všechny propagační ceny platí do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 3.4. Všechny ceny jsou smluvní. Na internetových stránkách provozovatele www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, nebo. všechny ostatní daně a poplatky, které musí spotřebitel zaplatit, aby získal zboží, což nezahrnuje poplatky za dopravu atd.
 • 3.5. Kupující bere na vědomí, že v případě, že si objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby v interním informačním systému společnosti NUTRI a.s., provozovatele internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, je společnost NUTRI a.s. oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, a to i poté, co kupující obdrží e-mail s potvrzením své objednávky. Společnost NUTRI a.s. v takovém případě kupujícího o této skutečnosti informuje. Příklady, kdy může dojít k chybnému zveřejnění ceny, jsou následující:
  • a)cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje kupní cenu).
  • (b) cena zboží chybí nebo obsahuje jednu či více číslic navíc.
  • c)sleva na zboží je vyšší než 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové akce nebo prodeje označeného zvláštním symbolem.
 • 3.6. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob při uvedeném počtu kusů akčního zboží nebo po stanovenou dobu.
 • 3.7. Prodávající prohlašuje a kupující výslovně bere na vědomí, že prodávající neručí za žádné výsledky vyplývající z konzumace potravin prodávaných prodávajícím. Kupující rovněž výslovně bere na vědomí, že potraviny mohou na každého člověka působit jinak, a proto není možné zaručit pozitivní výsledek užívání potravin prodávaných prodávajícím.
 • 3.8. Před uzavřením kupní smlouvy je kupující rovněž povinen seznámit se s „kontraindikacemi“, které popisují situace, ve kterých není použití potraviny prodávané prodávajícím vhodné, a které jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu.
 • 3.9. Společnost NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod. nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O tomto postupu bude kupující informován.

4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

 • 4.1. Kupující si může objednat jakékoli zboží ze sortimentu NutriFood Keto nabízeného v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.sk prostřednictvím internetového obchodu, a to vložením zboží do nákupního košíku a dokončením objednávky.
 • 4.2. Zboží lze objednat online prostřednictvím objednávkového formuláře (nákupního košíku) na adrese www.nutrifoodketo.sk. Výrobky NutriFood Keto však lze zakoupit pouze v internetovém obchodě. Nákup lze provést pouze osobně v Centrálním poradenském centru NUTRI FOOD PLAN v Bratislavě.
 • 4.3. Prodávající potvrdí objednávku elektronicky ihned po jejím obdržení. Kupující bude brzy kontaktován e-mailem.
 • 4.4. Po ověření dostupnosti zboží a platných cen dodavatel potvrdí zákazníkovi objednávku zasláním e-mailové zprávy s předmětem „Potvrzení objednávky“. Po potvrzení bude stanovena celková cena objednaného zboží a služeb a závazný termín dodání, který může být se souhlasem zákazníka delší než standardní lhůta.
 • 4.5. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.
 • 4.6. Jakmile je objednávka potvrzena, vzniká mezi kupujícím a prodávajícím obchodní vztah. Kupující se tímto zavazuje zaplatit kupní cenu za objednané a dodané zboží včetně nákladů na dopravu podle platných podmínek.
 • 4.7. Potvrzením objednávky kupující potvrzuje pravdivost a správnost údajů.
 • 4.8. Každá objednávka pro fyzické osoby musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo nebo e-mail, způsob dopravy a převzetí zboží. Výrobky NutriFood Keto však lze zakoupit pouze v internetovém obchodě. Nákup lze provést pouze osobně v Centrálním poradenském centru NUTRI FOOD PLAN v Bratislavě.
 • 4.9. Každá objednávka pro fyzické osoby-podnikatele musí obsahovat: obchodní jméno, místo podnikání, IČO, dodací adresu, telefonní číslo nebo e-mail, způsob dopravy a převzetí zboží. Výrobky NutriFood Keto však lze zakoupit pouze v internetovém obchodě. Nákup lze provést pouze osobně v Centrálním poradenském centru NUTRI FOOD PLAN v Bratislavě.
 • 4.10. Každá objednávka pro právnické osoby musí obsahovat: obchodní název, sídlo, adresu pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), IČO, DIČ, kontaktní osobu se jménem a příjmením, telefonním číslem nebo e-mailem, způsob platby za zboží, způsob dopravy a převzetí zboží a fakturační adresu (pokud se liší od adresy sídla nebo adresy pro doručování). Výrobky NutriFood Keto však lze zakoupit pouze v internetovém obchodě. Nákup lze provést pouze osobně v Centrálním poradenském centru NUTRI FOOD PLAN v Bratislavě.
 • 4.11. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s celkovou cenou včetně DPH a všech dalších poplatků před podáním objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Před podáním objednávky má kupující spotřebitel možnost zjistit, jak dlouho je nabídka nebo cena platná.
 • 4.12. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nedojde, zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby v interním informačním systému prodávajícího. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti informovat.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 5.1. Dle ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) má kupující právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, přičemž je nutné ve výše uvedené lhůtě zaslat prodávajícímu dopis s odstoupením od smlouvy.
 • 5.2. Pokyny k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem pro odstoupení od smlouvy jsou k dispozici k nahlédnutí. zde .
 • 5.3. Odstoupení od smlouvy a zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu na fakturační adresu uvedenou na faktuře vztahující se k nákupu výrobku. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 • 5.4. Zboží musí kupující spotřebitel vrátit do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, kompletní, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží obdržel. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů kupujícím, který je spotřebitelem, musí spotřebitel oznámit odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 • 5.5. FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • 5.6 V případě, že vrácené zboží je nekompletní nebo poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s § 10 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů).
 • 5.7. Pokud se jedná o spotřební zboží, lze od smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v původním neporušeném obalu.
 • 5.8. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 • 5.9. S výjimkou případů, kdy je odstoupení výslovně dohodnuto, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit:
  • (a) prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo rychlé zkáze
  • (b) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen.
  • (c) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.
  • d)v ostatních případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 • 5.10. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, ponese i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou.
 • 5.11. Kupující bere na vědomí, že v případě poskytnutí dárků ke zboží je darovací smlouva mezi společností NUTRI a.s. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že v případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů darovací smlouva zaniká a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dary nebudou vráceny, budou tyto hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li možné předmět bezdůvodného obohacení vydat, má společnost NUTRI a.s. nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nedochází k zániku kupní smlouvy a smlouvy se v tomto ohledu posuzují odděleně.
 • 5.12. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady ve lhůtě 24 měsíců. Práva z vad těchto dárků může spotřebitel uplatnit pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn uplatňovat práva z vady v případě darů.
 • 5.13. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky pro vrácení zboží, má kupující nárok na vrácení částek zaplacených v souvislosti s vráceným zbožím, které budou kupujícímu vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Pokud neuvedete číslo účtu, bude částka automaticky připravena k výběru při dalším nákupu ve stejném období.
 • 5.14. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud hodnota zakoupeného zboží přesáhne 1860 EUR vč. DPH.
 • 5.15. Je-li kupujícím podnikatel, může mu být nabídnuto alternativní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ztrátě záruky a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží posuzuje prodávající. V případě, že nedojde k dohodě o podmínkách přijatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady kupujícího podniku. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu veškeré dodatečně vzniklé náklady.
 • 5.16. V případě, že je kupujícímu umožněno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží není v původním obalu, včetně všech součástí a příslušenství, bere kupující na vědomí, že společnost NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, si vyhrazuje právo účtovat poplatek za takové vrácení, a to ve výši, která společnosti NUTRI a.s. nahradí náklady, které jsou nutné k opětovnému uvedení zboží do prodeje.
 • 5.17. Při vystavování dobropisu může být od kupujícího (spotřebitele i podnikatele) požadováno předložení průkazu totožnosti, aby byla chráněna jeho vlastnická práva. Odesláním OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (Souhlas s registrací a zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679).
 • 5.18. S výjimkou případů stanovených zákonem je společnost NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a společností NUTRI a.s., a to zrušením objednávky nebo jiným způsobem, kterým kupujícímu sdělí, že od smlouvy odstupuje.
 • 5.19. Kupující může zrušit objednávku e-mailem nebo telefonicky, dokud neobdrží potvrzení objednávky (tj. dokud není uzavřena kupní smlouva). Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a popis objednaného zboží.
 • 5.20. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, který je přílohou všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti NUTRI a.s., provozovatele internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, se kterou o objednání zboží/služeb komunikoval.
 • 5.21. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Náklady na vrácení zboží nese kupující. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží v neporušeném stavu, v původním a nepoškozeném obalu. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu. V takovém případě je prodávající oprávněn započíst pohledávku na náhradu škody na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 5.22. V případě odstoupení od Smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu (Spotřebiteli) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od něj na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní obdržel. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté platby kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující vrátí zboží. Prodávající není povinen hradit spotřebiteli dodatečné náklady spojené s vrácením zboží.
 • 5.23. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě, že:
  • a)kupující nepřevezme objednané zboží od dopravce v dohodnuté lhůtě z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího.
  • (b)prodávající není schopen dodat zboží, zejména proto, že zboží bylo vyprodáno, již se nevyrábí nebo se výrazně změnila cena, za kterou prodávající zboží nakupuje.
 • 5.24. Odstoupení prodávajícího od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení od smlouvy doručeno kupujícímu, přičemž pro odstoupení od smlouvy postačuje doručení odstoupení od smlouvy formou e-mailu. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 6.1. Prodávající bere na vědomí, že platba je možná pouze kartou prostřednictvím platební brány STRIPE – https://stripe.com
 • 6.2. Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, ale nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 • 6.3. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané platební metody dle svého uvážení.
 • 6.4. Fakturační údaje kupujícího nelze po odeslání objednávky zpětně měnit.

7. DODACÍ PODMÍNKY

 • 7.1. Prodávající poskytuje nebo zajišťuje následující způsoby doručení:
  • a)zaslání přepravní službou – Balík – Cena za přepravu balíku do 5 kg je 4 €. Při objednávce nad 50 € je doprava zdarma. Zásilka dorazí na vámi zvolené místo doručení obvykle do 3 pracovních dnů. Vyzvedněte si ji, jakmile obdržíte informační SMS nebo e-mail.
  • b)zaslání kurýrem – kurýrní společnost GLS – Cena zásilky je 5 €. Při objednávce nad 50 € je doprava zdarma. Zásilka dorazí na vámi zvolenou adresu obvykle do 3 pracovních dnů.
 • 7.2. V případě zásahu vyšší moci nebo selhání informačního systému společnosti NUTRI a.s. nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.
 • 7.3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně nahlásit e-mailem na adresu společnosti NUTRI a.s., [email protected], sepsat s dopravcem škodní protokol a bez zbytečného odkladu jej zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavují kupujícího práva na reklamaci věci, ale dávají prodávajícímu možnost prokázat, že nedošlo k porušení kupní smlouvy.
 • 7.4. V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané společností NUTRI a.s., provozovatelem internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, zašle společnost výhru výherci do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly výsledky takové soutěže vyhlášeny společností NUTRI FOOD PLAN.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • 8.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými slovenskými právními předpisy. Doklad o koupi slouží jako záruční list.
 • 8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí bez vad. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • (a) zboží má vlastnosti dohodnuté mezi stranami, a pokud k dohodě nedošlo, má vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem,
  • (b) zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • c) zboží odpovídá kvalitou nebo zpracováním dohodnutému vzorku nebo vzoru,
  • (d)zboží je vhodné k účelu, který prodávající uvádí pro jeho použití,
  • (e)zboží splňuje požadavky právních předpisů.
 • 8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady prodané věci při jejím převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího.
 • 8.4. Kupující má právo od smlouvy odstoupit:
  • a)pokud má zboží podstatnou vadu,
  • b)pokud nemůže věc řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vady nebo vad po opravě,
  • c) v případě velkého počtu vad zboží.
 • 8.5. Záruční doba se řídí datem uvedeným na obalu zboží.
 • 8.6. Stížnosti jsou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 • 8.7. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující u prodávajícího písemně prostřednictvím e-mailové korespondence na adrese NUTRI a.s.
 • 8.8. Vyřizování reklamací se řídí tímto platným reklamačním řádem prodávajícího uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Kupující byl řádně informován o reklamačním řízení a seznámen s podmínkami a způsobem reklamace.
 • 8.9. Řízení o stížnosti začíná dne:
  • (a)přijetí oznámení o pohledávce
  • b)dodání reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.
 • 8.10. Prodávající nebo jím pověřená osoba vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace, ve kterém je prodávající povinen přesně označit reklamované vady zboží a znovu poučit spotřebitele o jeho právech vhodnou formou zvolenou prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace bez zbytečného odkladu.
 • 8.11. Lhůta pro vyřízení stížnosti je maximálně 30 dní od data podání stížnosti. Prodávající vydá kupujícímu písemný doklad o výsledku reklamace e-mailem nebo poštou. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
 • 8.12. Potraviny musí být označeny datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti a lhůta pro uplatnění reklamace je stanovena tímto datem. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo přiloženém návodu uvedena doba použití, záruční doba neskončí před uplynutím této doby. Záruční lhůty začínají běžet od převzetí zboží kupujícím.
 • 8.13. Kupující má možnost volby způsobu reklamace.
 • 8.14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé, které vznikají v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonické nebo písemné objednávky. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírají v souladu s právem Slovenské republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, je-li smluvní stranou spotřebitel, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 102/2014, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.2. Odchylné ustanovení od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu se zákonem.
 • 10.3. Tyto podmínky prodeje a záruční nároky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou sepsány ve slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít ve slovenském jazyce.
 • 10.4. Případné spory mezi společností NUTRI FOOD PLAN a kupujícím lze řešit i mimosoudně. V takovém případě se kupující-spotřebitel může obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, jako je např. Slovenská obchodní inspekce nebo řešit spor prostřednictvím určeného platformy ODR. Prodávající doporučuje, aby kupující nejprve využil např. kontakt na webových stránkách provozovatele k vyřešení situace, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporu.
 • 10.5. Kontaktní e-mailová adresa společnosti NUTRI a.s. a Centrálního poradenského centra NUTRI FOOD PLAN je [email protected], kontaktovat nás můžete také prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • 10.6. Vzorový formulář je přiložen k VOP.
 • 10.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP bez předchozího upozornění.