Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje budou zaznamenány a jak budou použity.

1. Důvěra je náš základ

Naše webové stránky můžete používat, aniž byste museli poskytovat jakékoli své osobní údaje. Zavazujeme se chránit soukromí našich zákazníků, a proto používáme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme. V některých případech, např. zaslání výhry v soutěži, kontaktování v rámci průzkumu trhu nebo v případě zájmu o zasílání newsletteru, objednání produktů prostřednictvím internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk nebo konzultace prostřednictvím telefonu či online poradenství, jsme povinni si od vás vyžádat informace, které obsahují vaše osobní údaje.

Kdykoli nás můžete požádat, abychom vaše údaje z naší databáze odstranili a přestali je používat pro marketingové účely. Vaše rozhodnutí budeme plně respektovat.

2. Soubory cookie

Uložené soubory cookie lze také smazat. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, měli byste vzít v úvahu, že interaktivní funkce nabízené našimi webovými stránkami mohou být méně použitelné nebo je možná nebudete moci používat vůbec.

3. Zásady ochrany osobních údajů – úvodní ustanovení

 • 3.1.Provozovatelem je NUTRI a.s., Kaštieľská 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, společnost je zapsána u Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 6710/B.
 • 3.2.Osobní údaje jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, IP adresa, soubory cookie, informace o dosažení věku 16 let.
 • 3.3.Provozovatel webových stránek www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak jsou definována níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 • 3.4.Správce je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat následující právní předpisy:
  • a)Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“),
  • b)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „nařízení“),
  • c)Další dotčené obecné právní předpisy.
 • 3.5.Účastník je fyzická osoba, která si v internetových prohlížečích prohlíží webové stránky www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company, jak o tomto způsobu Správce osobních údajů informuje, a dobrovolně vyplňuje formuláře s žádostí o poskytnutí osobních údajů – ať už se jedná o vyplnění objednávkového formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, nebo vyplnění BMI kalkulačky, či účast v soutěžích.
 • 3.6.Pověřenec pro ochranu osobních údajů. 37 nařízení uvést tzv. Úřad pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů jmenovaný správcem údajů je následující: [email protected], +421 948 17 27 18

4. Účely a doby zpracování osobních údajů

 • 4.1.Účastník vyplněním nebo zasláním svých osobních údajů na e-mailovou adresu společnosti NUTRI a.s. prohlašuje, že v souladu se zákonem souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné pro činnost Provozovatele, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 • 4.2.Odběratel uděluje tento souhlas Provozovateli na omezenou dobu, dokud nebude naplněn účel zpracování osobních údajů Odběratele, pokud není v těchto Zásadách uvedeno jinak.
 • 4.3.Po splnění účelu zpracování Správce zajistí okamžitou likvidaci osobních údajů Účastníka. Účastník může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Souhlas zaniká do 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu ze strany účastníka provozovateli.
 • 4.4.Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  • (a ) plnění smlouvy nebo jiného souvisejícího závazku a poskytování služeb,
  • b ) plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména účetnictví, daně, archivace, poskytování součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.) s tím, že: i. daňový doklad bude uchováván po dobu 10 let od ukončení smlouvy: ii. účetní doklady na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou uchovávány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, v němž byla uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Účastníkem;
  • c ) oprávněné zájmy správce, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce;
  • d ) marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele: zasílání obchodních nabídek produktů a služeb, individuální nabídky, zasílání dotazníků, cookies.

5. Informace o ochraně a zpracování údajů

 • 5.1. Pokud Účastník neposkytne své osobní údaje, není možné s Provozovatelem uzavřít smlouvu a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. V této souvislosti jsou osobní údaje nezbytné pro poskytování konkrétní služby nebo produktu provozovatele.
 • 5.2.Po uplynutí lhůt stanovených v článku II. Správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 • 5.3. Účastník je povinen poskytovat Provozovateli pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Účastník odpovídá za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. Správce neodpovídá za správnost poskytnutých údajů.
 • 5.4.Správce musí vynaložit veškeré úsilí, aby zabránil neoprávněnému zpracování.
 • 5.5.Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám pro tyto účely: dokončení procesu objednávky, dodání zboží (týká se přepravních společností), zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníků, (týká se společností, které Provozovateli dodávají systém, jehož prostřednictvím Provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
 • 5.6.Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě.

6. Práva účastníka související se zpracováním:

 • 6.1. Práva účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  • (a ) požádat správce o přístup ke svým osobním údajům;
  • (b ) opravit poskytnuté osobní údaje;
  • c) vymazat poskytnuté osobní údaje;
  • d ) omezit zpracování osobních údajů;
  • (e ) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • (f ) právo předat osobní údaje jinému správci;
  • (g ) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • (h ) právo odvolat souhlas.
 • 6.2.Provozovatel je povinen odpovědět do 30 dnů od obdržení žádosti.

7. Prohlášení provozovatele:

 • 7.1.Provozovatel prohlašuje:
  • (a ) že bude shromažďovat osobní údaje výhradně za účelem definovaným v těchto zásadách,
  • (b ) zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem, který je slučitelný s účelem, pro který byly shromážděny, a aby nebyly spojovány s osobními údaji shromážděnými pro jiné účely,
  • (c ) zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a jednat způsobem, který není v rozporu s obecně platnými právními předpisy ani je neobchází,
  • (d ) že nebude vynucovat nebo podmiňovat souhlas subjektu údajů hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou si sám uložil.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1.Všechny právní vztahy vyplývající ze zpracování osobních údajů se řídí právem Slovenské republiky bez ohledu na to, odkud byly osobní údaje získány. K řešení sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.
 • 8.2.Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 • 8.3.Tyto zásady vstupují v platnost dnem 01.01. 2021

9. Google Analytics

„Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které nám umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Gooogle v USA. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zprávy o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k vytvoření služeb týkajících se používání webových stránek a internetu.

Společnost Google poskytuje tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud společnost Google tyto třetí strany pověřila zpracováním těchto údajů. Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými dalšími údaji, které ukládá. Instalaci souborů cookie můžete zabránit úpravou nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromáždila výše popsaným způsobem, za výše uvedeným účelem.“

Pokud Google AdSense, reklamní služba společnosti Google, zobrazuje na těchto webových stránkách reklamy (textové reklamy, bannery atd.), může váš prohlížeč uložit soubor cookie odeslaný společností Google nebo třetími stranami. Informace o souborech cookie uložených společností Google nebo třetími stranami jsou zaznamenávány, shromažďovány a analyzovány. Služba Google AdSense navíc používá tzv. „WebBeacons“ (malé neviditelné grafické prvky), které lze použít k zaznamenávání, shromažďování a vyhodnocování jednoduchých činností, jako je například návštěvnost webových stránek.

Informace vygenerované souborem cookie a/nebo webovým majákem, které se týkají vašeho používání těchto webových stránek, jsou přenášeny a ukládány společností Google na serveru v USA. Společnost Google používá takto shromážděné informace k vyhodnocení toho, jak používáte webové stránky s ohledem na reklamy AdSense. Společnost Google může tyto údaje poskytnout také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud společnost Google zpracováním těchto údajů pověřila třetí strany.

Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s jinými údaji uloženými společností Google. Ukládání souborů cookie na pevný disk a zobrazování WebBeacons můžete zakázat. Za tímto účelem můžete změnit nastavení prohlížeče na „nepřijímat soubory cookie“ (v aplikaci InternetExplorer přejděte do části „Doplňky/Možnosti internetu/Soukromí/Předvolby/Nastavení“). Ve Firefoxu přejděte do části „Doplňky/Nastavení/Soukromí/Cookies“). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webových stránkách služby Google Analytics.