Statut soutěže: (soutěž ukončena) Vyhrajte FIT proměnu s poradenstvím Bratislava – Ružinov

Podmínky výzvy Shape Up v plavkách

Vyhrajte FIT proměnu s Centrálním poradenským centrem NUTRI FOOD PLAN v Bratislavě – Ružinově

Pravidla soutěže „Soutěž“

Organizátor soutěže

Nutri a.s., Kaštieľská 4, 821 05 Bratislava, IČO: (dále jen „organizátor soutěže“).

Postavení společnosti Facebook Ireland Ltd. vůči organizátorovi soutěže

Organizátor soutěže používá platformu sociální sítě Facebook pouze jako platformu umožňující konání soutěže. Společnost Facebook Ireland Ltd. se v žádném případě nepodílí na organizaci ani jiném provádění soutěže. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že byl informován o tom, že společnost Facebook nemá vůči účastníkovi žádné závazky a že společnosti Facebook Ireland Ltd. žádné takové závazky v důsledku jeho účasti v soutěži nevzniknou.

Účel výběrového řízení

Podpora NUTRI FOOD PLAN, NutriFood MRP a Centrální poradny NUTRI FOOD PLAN na Kaštieľské 4 v Bratislavě – Ružinově Organizátor soutěže.

Doba trvání výběrového řízení

Soutěž začíná 18.3. 2022 a končí 31. 3. 2022. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ohledně trvání a průběhu soutěže.

Podmínky účasti (dále jen „soutěžící“)

 1. Každý, kdo se v době konání soutěže bude nacházet ve Slovenské republice a zveřejní příspěvek na facebookové stránce „NUTRI FOOD PLAN SK/CZ“, bude zařazen vyplněním registračního formuláře na adrese https://mailchi.mp/nutrifood.sk/vyzvadoplaviek-bratislava.
 2. Součástí podmínek výhry je povinnost výherce zúčastnit se fotografování a natáčení jeho skutečné proměny a být k dispozici pro PR a marketingové účely.
 3. Zaměstnanci pořadatele soutěže, zaměstnanci spřízněných osob pořadatele soutěže ve smyslu čl. § 9 odst. 1 zákona č. 7/2005 Sb. o konkurzu a restrukturalizaci (dále jen „ZOK“), jakož i jejich osoby blízké ve smyslu tohoto ustanovení.

Průběh soutěže

Každý účastník, který splní podmínky účasti v době trvání soutěže, bude automaticky zařazen do slosování.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o splnění či nesplnění podmínek účasti. Cenu nemohou získat účastníci, kteří nesplnili, byť jen částečně, podmínky účasti.

Všichni soutěžící se započítávají pouze jednou. Duplicitní příspěvky nebudou do slosování zařazeny.

Celkový počet výherců je 3 (slovy tři). Vítězové budou vyhlášeni 31.3. .2022 v 16:00 a budou na ně dohlížet dvě (2) osoby jmenované organizátorem soutěže.

Výhra a předání ceny

 1. Výhrou je cena uvedená na adrese: https://mailchi.mp/nutrifood.sk/vyzvadoplaviek-bratislava organizátora soutěže.
 2. Výherce soutěže bude o výhře informován nejpozději do dvou pracovních dnů od slosování, a to označením v komentáři pod výherním příspěvkem a zasláním zprávy na Facebooku.
 3. O přesném způsobu předání výhry bude výherce informován organizátorem soutěže prostřednictvím zprávy na Facebooku.
 4. Organizátor soutěže předá výhru výherci soutěžního příspěvku nejpozději do 15 dnů poté, co výherce poskytne organizátorovi soutěže své identifikační údaje a potvrdí, že výhru přijímá. Výhra bude výherci předána osobně v sídle organizátora soutěže po předložení dokladu potvrzujícího jeho totožnost nebo bude zaslána doporučenou poštou či kurýrem na adresu, kterou výherce sdělí organizátorovi soutěže.
 5. Pokud si výherce výhru nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, aniž by měl výherce nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany organizátora soutěže. V případě zaslání výhry poštou nenese organizátor soutěže odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození způsobené Slovenskou poštou a kurýrní společností.
 6. Účastník nemá na výhru žádný právní nárok a nemůže se jí domáhat u soudu. Výsledky soutěže jsou konečné, v případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže bude oznámení učiněno organizátory soutěže.
  výsledky výběrového řízení jsou konečné a závazné. Účastníci berou na vědomí, že výhru nelze vyměnit za hotovost ani požadovat jinou výhru než tu, kterou organizátor soutěže stanovil v těchto pravidlech.

Zvláštní ustanovení

Pokud se prokáže, že výherce soutěžního příspěvku je zaměstnancem Organizátora nebo zaměstnancem jeho spřízněné osoby, případně osobou jim blízkou, nárok této osoby na výhru nevzniká. Cenu získává náhradník. Náhradník je vylosován, jakmile organizátor soutěže zjistí, že výherce nesouhlasil s převzetím výhry, vzdal se výhry, odmítl souhlas nebo. nesplnil žádnou jinou podmínku podle těchto pravidel, podobně jako při prvním losování výherce.

 1. V případě důvodného podezření na podvod, zneužití nebo chybu související s řádným průběhem soutěže si organizátor soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže, oznámit oznámení o výhře zveřejněné na internetových stránkách. www.nutrifood.sk nebo zaslaných výhercům za neplatné nebo bez předchozího upozornění a bez náhrady zablokovat účast v soutěži těm účastníkům, u nichž existují důvodné pochybnosti o jejich dobré víře, řádné a poctivé účasti v soutěži.
 2. Organizátor soutěže nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakékoli chyby, škody nebo ztráty spojené s doručením výhry výherci. Výherce může výhru postoupit jiné osobě pouze se souhlasem organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky soutěže nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, vzdáním se nebo. tím, že nevyužijete výhry. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakékoli vady nebo škody v souvislosti s používáním výher.
 3. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s pravidly soutěže.
 4. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v případě výhry v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, PSČ, město, e-mail a telefonní číslo. kontakt za účelem jeho doručení.
 5. Účastí v soutěži každý účastník rovněž souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v případě výhry, a to v rozsahu jméno, příjmení.

Zásady ochrany osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 lit. a) nařízení 2016/679 GDPR (souhlas subjektu údajů) vyjádřený účastí v soutěži (implicitně) po dobu po skončení soutěže.

Souhlas lze kdykoli odvolat písemně na adrese organizátora soutěže nebo e-mailem na adrese [email protected].

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů organizátora soutěže naleznete na adrese: https://nutrifood.company/themes/nutrifood/assets/pdf/2020_NUTRI_SK_GDPR.pdf.

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla výběrového řízení jsou zveřejněna na internetových stránkách www.nutrifood.sk.

Tato pravidla soutěže a všechny související záležitosti se řídí právem Slovenské republiky.

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, soutěž zrušit, dobu trvání soutěže, jakož i podmínky hry, zejména, nikoli však výlučně, pravidla losování, datum losování, počet výherců, jakož i druhy cen, které budou předmětem losování. Změny pravidel a podmínek hry zveřejní organizátor soutěže na internetových stránkách www.nutrifood.sk.
 2. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky ani za problémy s funkčností facebookové stránky „NUTRI FOOD PLAN SK/CZ“ nebo webových stránek www.nutrifood.sk.
 3. Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.nutrifood.sk.

V Bratislavě, dne 18.3.2022

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!