Pohybujte se během června a vyhrajte s Petrou Vadovičovou: Facebook – stav soutěže

Soutěž probíhá na facebookovém profilu NUTRI FOOD PLAN SK/CZ Petry Vadovčové od 10. Květen až 01. červen 2021

Podmínky a pravidla soutěže NUTRI FOOD PLAN vyhlášené na sociální síti Facebook poradny Petry Vadovičové

1. Základní informace

1.1 Organizátorem soutěže je jedno z poradenských center společnosti NUTRI a.s, a to Z&W s.r.o, Legionársks 19, Bratislava 3 831 04.

1.2 Název soutěže zní „Pohybuj se během května a vyhraj!“. (dále také jen „soutěž“).

1.3 Soutěž se koná od 07.06. do 01.07.2021

1.4 Soutěž není nijak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nemá s ní žádné spojení. Facebook nemá vůči konkurenci žádné závazky.

2. Konkurenti

2.1. Soutěžícím je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území Slovenské republiky a České republiky, která se zapojí do soutěže na facebookovém profilu Petry Vadovičové v sekci komentáře k příspěvku a v období od 10. 5. do 31. 12. 2018. 2021 do 01.06.2021 splní podmínku účasti v soutěži uvedenou v přihlášce.

2.2 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

2.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 116 zákona č. 137/2006 Sb. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

2.4 Vyhlášení soutěže bude zveřejněno na facebookovém profilu poradenského centra.

3. Pravidla soutěže

3.1 Každý soutěžící může k soutěžnímu příspěvku přidat více komentářů, což však nezvyšuje jeho šance na výhru. Každý soutěžící bude zařazen do slosování pouze jednou, bez ohledu na počet vložených komentářů.

3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže komentáře, které:

  • zjevně nesouvisí s přihláškou do soutěže,
  • obsahovat vulgární výrazy nebo jiné výrazy, které jsou v rozporu s obecně uznávanou společenskou morálkou a etikou,
  • obsahovat výhrůžky a/nebo jiné podobné slovní urážky, včetně zavádějících informací o jiné osobě,
  • podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické skupině,
  • propagovat návykové látky nebo zlehčovat následky jejich užívání, – ohrožovat fyzický, duševní a/nebo mravní vývoj nezletilých,
  • podněcovat jiné osoby k nemorálnímu jednání nebo k jednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými ve Slovenské republice,
  • jsou v rozporu s těmito pravidly a/nebo obecně závaznými právními předpisy platnými ve Slovenské republice,
  • které pořadatel považuje za nevhodné ke zveřejnění.

3.3 Výherci soutěže budou určeni losováním ze všech účastníků soutěže.

4. Vyhlášení vítězů a předání cen

4.1 Vítěz získá: 1x NutriFood smoothie, 1x tyčinku LOW CARB, 1x proteinové chipsy.

4.2 Pořadatel vylosuje výherce dne 1.6.2021. Pořadatel oznámí vítěze zveřejněním jeho údajů v anonymizované podobě a zároveň ho kontaktuje prostřednictvím soukromé zprávy.

4.3 Výherce není oprávněn postoupit výhru jiné osobě; to však neomezuje právo výherce výhru darovat, jakmile ji získá.

4.4 Doručení výhry bude provedeno prostřednictvím Slovenské pošty.

5. Další podmínky výběrového řízení

5.1 Soutěžící nejsou oprávněni požadovat finanční ani jiné plnění namísto výher a nemají nárok na žádné jiné plnění od pořadatele, než jak je uvedeno v těchto pravidlech.

5.2 O případných reklamacích nebo námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, odložit, pozastavit, přerušit nebo zrušit bez náhrady nebo jednostranně změnit či doplnit pravidla soutěže po celou dobu jejího trvání, a to oznámením změny v přihlášce do soutěže, kde jsou k dispozici úplná a platná pravidla. Pořadatel je oprávněn z technických důvodů změnit způsob určení výherců nebo vyměnit ceny za jiné ceny stejné hodnoty.

5.3 Organizátor je oprávněn přezkoumat všechny podmínky účasti v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout jakoukoli otázku týkající se soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže nebo mu nepřidělit cenu v případě porušení pravidel soutěže.

6. Prohlášení a souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů

6.1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící dobrovolně pořadateli (správci osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli po dobu trvání soutěže, jakož i v souvislosti s případným předáním výhry, a to pro účely přihlášení do soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry. Soutěžící má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Další informace o podmínkách zpracování údajů správcem údajů jsou zveřejněny v Podmínkách ochrany osobních údajů a zpracování údajů.

6.2 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu v průběhu trvání soutěže je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže.

7. Platnost pravidel

7.1 Tato pravidla jsou platná od 10.05. 2021, tj. ode dne zahájení soutěže.

V Bratislavě, dne 10.05.2021, NUTRI a.s.

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!